D7K_6308-(ZF-3454-74783-1-124)

Tin Hares -- Vintage Rail Motors at Junee Station [2015 Rhythm n Rail]