D7K_9465.CE.ae1.DXO.velv50.web-(ZF-2146-08098-1-122)

Facepainted Cat [2016 Rhythm n Rail]